Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYLESIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 • Nazwa i adres jednostki:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYLESIU

ul. Kolejowa 3

57-530 Międzylesie

 

      Określenie stanowiska urzędniczego:

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 (nazwa stanowiska pracy)

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość:

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy               i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

3) preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,

4) dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu, umiejętność analizy dokumentów,

5) poprawna komunikacja pisemna,

6) zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,

7) mile widziany staż pracy w administracji samorządowej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń                       z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz gromadzenie wymaganych prawem dokumentów;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych              z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

6) przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczeń                z funduszu alimentacyjnego;

8) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego                    z urzędami wojewódzkimi;

9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,

10) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem, komornikami, wprowadzanie danych do rejestrów dłużników,

11) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu w rozumieniu przepisów              o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, ul.Kolejowa 3,

3) praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,

9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

VII. Dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  CV  powinny  być  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.)

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)  Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu, ul.Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. do  godz.  15.00 osobiście lub  pocztą  (liczy się  data  wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu).

2)  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NABOREM NA STANOWISKO:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 81 26 638.
 5. Otwarcie kopert nastąpi dnia 11 stycznia 2021r. o godz.9.00
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze będzie umieszczone na stronie internetowej OPS www.miedzylesie.naszops.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznejwww.bip.ops.miedzylesie.pl oraz na tablicy ogłoszeń wOśrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu .
 7. Kandydaci nie spełniający warunków nie będą o tym informowani.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez kandydatów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie zostaną zniszczone.
 2. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

X. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS www.miedzylesie.naszops.pl oraz  Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.ops.miedzylesie.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu .

Załączniki:

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.docx (14,26KB)
DOCXoswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.docx (12,06KB)
DOCXOswiadczenie_o_niekaralnosci.docx (12,23KB)
DOCXoswiadczenie_o_stanie_zdrowia.docx (12,20KB)
PDFznpdo-przeprowadzanie-naborow-kandydatow-do-pracy.pdf (93,06KB)

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Agnieszka Łąk